Anslag och stipendier

Enligt stadgarna ska Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning främja vetenskaplig forskning och utveckling avseende bebyggelsehistoria. Ändamålet ska främjas bland annat genom att:

  • Genom bidrag och stipendier stödja personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom ändamålets ram.
  • Sprida information om resultatet av forskning som fått ekonomiskt stöd.

Ansökningsrutin

Två utlysningar görs per år. Deadlines per 30/6 och 30/12.

Ansökan kan endast inges elektroniskt. Detta görs på https://apply.zapote.se/bf under perioderna 1-30 juni, respektive 1-30 december enligt anvisningar i formuläret. Ansökan skall vara inlämnad senast kl 12.00 på sista ansökningsdag.

Den formella ansökningsblanketten med prefekts/firmatecknares underskrift sändes skriftligen till:

Brandförsäkringsverkets stiftelse
c/o Handelskammaren i Uppsala län
Klostergatan 13, 5 tr
753 21 Uppsala

Beslut

Fattas på styrelsemötena i mars och september.

Beredning

Ansökan bereds av styrelsens ordförande, med anlitande av erforderlig expertis.

Kriterier, generella

Området bebyggelsehistoria finns visserligen inte som akademisk disciplin, men styrelsen tolkar begreppet brett. Dock förbehåller sig stiftelsen att bedöma relevansen av inkomna ansökningar. (En vägledning finns i de ämnen som avhandlats i Bebyggelsehistorisk Tidskrift.)

Stöd ges till forskning av akademisk verkshöjd inom bebyggelsehistoria i vid mening. Forskning som grundar sig på Brandförsäkringsverkets arkiv och/eller historia ses som en plusfaktor.

Kriterier, speciella

Akademisk forskning ska vara av verkshöjd och bedrivas inom offentligt erkänd akademisk institution.

Stöd kan ges till avhandling/projekt, dock maximalt fyra år i rad. Stiftelsen står ej som ensam finansiär, utan substantiell medfinansiering (minst 50 %) av universitet eller annan kvalificerad part krävs.

Stöd från Stiftelsen skall alltid anges i publikationer.

Former för stöd

Institutionsanlag

Stöd till avhandling/projekt (kan vara flerårigt)

Stipendium

Stöd kan ges till enskild forskare som ett stipendium i det fall projekt ej föreligger (kan vara flerårigt).

Publicering

Stöd kan ges till publikationer med särskilt syfte att publicera bebyggelsehistoriska forskningsresultat i vid mening, men även till andra publikationer som innefattar eller bygger på material ur Stiftelsens arkiv (till exempel kyrkobeskrivningar, lokalhistoria, med mera. (engångsbelopp)

Ansökan

Ansökan skall inges via elektronisk ansökningsblankett.

Av ansökan skall tydligt framgå efterfrågad anslagstyp, institutionsanslag, stipendium eller publicering, liksom under vilken tid projektet löper, när kostnaderna infaller och vilka ytterligare finansiärer som finns.

Vid ansökan om forskningsmedel krävs prefekts underskrift och att institutionens kostnader särskilt redovisas.

Vid ansökan om stipendium skall verkshöjd styrkas av oberoende bedömare/referens.

Utbetalning av stöd

För mindre och ettåriga projekt normalt mot slutredovisning efter genomfört projekt. För fleråriga projekt innehålles 10 % till slutredovisning och i övrigt efter överenskommen projektplan, med utbetalningar kvartals- eller halvårsvis. Om särskilda skäl föreligger kan annan betalningsordning överenskommas.

Uppföljning

Projekt/person som erhållit stöd avrapporterar efter fullgjord insats.

Vid fleråriga stöd sker lägesrapport årligen per 31/12, ett villkor för fortsatt stöd.

Person som uppbär stöd ska vara beredd att redovisa sitt arbete för Stiftelsen.

Kontaktperson:

Styrelsens ordförande
Magnus Åkerman
Kungsängsgatan 36 C
753 22 Uppsala
070-695 14 25