ANTAGEN 17 SEPTEMBER 2019 

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning (”Stiftelsen”) behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Denna informationstext avser att förklara vilka personuppgifter som Stiftelsen kan komma att behandla och för vilka ändamål denna behandling sker samt vilka rättigheter som tillkommer den vars uppgifter behandlas och vilka skyldigheter Stiftelsen har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling som Stiftelsen utför och som beskrivs i detta dokument.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

1.1 Stiftelsen kan inom ramen för sin verksamhet komma att samla in personuppgifter i olika avseenden. De uppgifter vi kan komma att samla in är grundläggande information om personer som söker anslag, såsom namn och kontaktuppgifter samt födelsedatum. Dessa uppgifter inhämtas direkt från den sökande

1.2 Härutöver kan vissa begränsade personuppgifter finnas i det bevarade arkivet från Brandförsäkringsverket, grundat 1782 och försatt i frivillig likvidation 2008 (”Historiska arkivet”) som Stiftelsen förvarar hos Centrum för Näringslivshistoria, varav stora delar också finns tillgängligt digitalt. Merparten av eventuella personuppgifter avser dock personer som inte längre är i livet. Arkivet bedöms vara av historiskt allmänt intresse, särskilt för historiska forskningsändamål. Tillgång till det fysiska arkivet förutsätter särskilt godkännande av stiftelsen.

2. VARFÖR PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

2.1 Stiftelsen kommer att behandla personuppgifter för behandling av ansökningar om anslag eller stipendier. Möjligheten att hantera personuppgifter är en förutsättning för att vi skall kunna fatta beslut och sedan verkställa dessa. Eventuella krav på radering av personuppgifter kan därför påverka våra möjligheter till utbetalning.

2.2 Stiftelsen kan komma att vid behov uppdatera information i våra register. Detta sker för Stiftelsens berättigade intresse av att hålla våra register uppdaterade med korrekt information för att kunna upprätthålla vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

2.3 De personuppgifter som kan finnas i Historiska Arkivet ingår i arkivdokument och har inte bedömts praktiskt möjliga att avlägsna utan att skada det historiska värdet av arkivet

3. HUR PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

3.1 Tillgång till personuppgifter

3.1.1 Tillgång till personuppgifter är begränsad till de inom Stiftelsen som har behov av att behandla dessa, till Stiftelsens IT-leverantör, samt i förekommande fall till bank som skall utbetala anslag och stipendier.

3.2 Lagringstid

3.2.1 Stiftelsen kommer att spara personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi sparar uppgifter fram till dess att aktuellt projekt slutredovisats eller så länge som vi behöver för att kunna upprätthålla den verksamhet som stiftelsens stadgar föreskriver och följa tillämpliga lagar. Vi kan också komma att bevara vissa uppgifter som referensmaterial för en rättssäker bedömning av kommande ansökningar.

3.2.2 Stiftelsen kan spara vissa personuppgifter längre än vad som sagts ovan för att tillgodose krav enligt lag.

3.2.3 Härutöver kommer personuppgifter i det Historiska arkivet att bevaras som del av detta arkiv.

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 Rätt till registerutdrag och rättelse.

4.1.1 Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Stiftelsen utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som Stiftelsen har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. Stiftelsen kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga undantaget de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål.

4.1.2 Information om personuppgifter i det historiska arkivmaterialet kommer dock inte att kunna tas fram.

4.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 3.2 och Stiftelsen kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig.

4.3 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av stiftelsens berättigade intresse enligt vad som beskrivs under avsnitt 2. Rätten till invändning innebär att du kan begära sådan behandling inte ska ske.

4.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.

  1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
  2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
  3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
  4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Stiftelsen utan ditt samtycke.

4.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Stiftelsen i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

4.6 Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till Stiftelsens behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Stiftelsen har rätt att behandla dina personuppgifter för.

4.7 Utövande av dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du Stiftelsen på de kontaktuppgifter som anges under avsnitt 6.Stiftelsen kommer att behandla en begäran från dig enligt detta avsnitt4.7 skyndsamt.Om Stiftelsen inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

5. BEHÖRIG MYNDIGHET 

Om du är missnöjd med Stiftelsens behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 4.7 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.6.

KONTAKT 

Du kan kontakta Stiftelsen med anledning av Stiftelsens personuppgiftsbehandling enligt ovan på:

Adress:
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning
c/o Lorab Redovisning AB,
Västertorpsvägen 135 Hus B, plan 3,
129 44 Hägersten

E-mail: stiftelsen@brandverket.se