Centrum för Näringslivshistoria tillgängliggör nu digitalt, på uppdrag av Brandförsäkringsverkets Stiftelse för Bebyggelsehistorisk Forskning, några serier i arkivet i sin helhet. Serierna har valts ut med hänsyn till intresse för främst bebyggelsehistorisk forskning. Serierna är mycket intressanta även för t ex kulturgeografisk och ekonomhistorisk forskning samt hembygds- och släktforskning. Så här kan säkert även du hitta någon byggnad som intresserar dig!

  • Värderingsinstrument för brandförsäkringar 1782-1951. Ca 84.000 detaljerade bebyggelsebeskrivningar med enklare situationskartor
  • Lokala priskuranter över byggnadsmaterial 1822-1843. Priskuranterna upprättades av rikets respektive städer och länsstyrelser.
  • Brandskadeliggare 1786-2007. Kronologiska noteringar om inträffade brandskador på försäkrade objekt.
  • Större kartor och ritningar över försäkrade fastigheter och ibland hela städer 1641-1953