Enligt stadgarna ska Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning främja vetenskaplig forskning och utveckling avseende bebyggelsehistoria. Ändamålet ska främjas bland annat genom att:

  • Genom bidrag och stipendier stödja personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom ändamålets ram.
  • Sprida information om resultatet av forskning som fått ekonomiskt stöd.

FORMER AV STÖD

  • Institutionsanslag till forskning
  • Stipendier för privatpersoner/forskare
  • Publiceringsbidrag

KRITERIER

Området bebyggelsehistoria finns visserligen inte som akademisk disciplin, men styrelsen tolkar begreppet brett. En vägledning finns i de ämnen som avhandlats i Bebyggelsehistorisk Tidskrift. Dock förbehåller sig stiftelsen att bedöma relevansen av inkomna ansökningar, liksom att prioritera dem emellan inom ramen för tillgängliga utdelningsbara medel.

Stöd ges därför i första hand till forskning av akademisk verkshöjd inom bebyggelsehistoria i vid mening. Den skall bedrivas inom, eller i samarbete med, offentligt erkänd akademisk eller forskningskompetent institution. Stöd kan ges såväl till avhandlingsarbete som till kortare forskningsprojekt, dock maximalt i fyra år.

Stiftelsen står aldrig som ensam finansiär, utan substantiell medfinansiering krävs (minst 50 %) av universitet eller annan kvalificerad privat eller offentlig part. Vid projekt utom en institutions ramar krävs styrkt verkshöjd genom intyg/rekommendationsbrev från institution eller annan oberoende auktoritet på området i fråga.

För privatpersoner finns möjlighet att söka stipendier för – normalt – mindre projekt och insatser. Verkshöjd eller värdet av insatsen ska styrkas, till exempel genom intyg/rekommendationsbrev från institution eller annan oberoende auktoritet på området i fråga.

Stöd kan även ges till publikationer med särskilt syfte att publicera bebyggelsehistoriska forskningsresultat i vid mening, men även till andra publikationer som innefattar eller bygger på material ur Stiftelsens arkiv, till exempel kyrkobeskrivningar, lokalhistoria, med mera (engångsbelopp).

Stiftelsen är inte momsregistrerad, varför företag inte kan söka i egenskap av företag.

ANSÖKNINGSRUTIN

Ansökan kan göras löpande under året och behandlas av styrelsen när ansökan bedöms komplett. Deadlines för beslut om komplett ansökan är 31/1, 31/3, 31/7 och 31/10.
Beslut fattas vid påföljande styrelsemöten i medio mars, maj, september och december.

Ansökan måste för att beaktas inges elektroniskt. Detta görs på stiftelsens digitala ansökningsformulär enligt anvisningar nedan och i formuläret.

Alla ansökningar måste bekräftas med BankID av juridiskt ansvarig, vilken också bekräftar godkännande av stiftelsens personuppgiftshantering enligt GDPR för att vidare handläggning skall kunna komma i fråga.

Ansökan bereds – när detta fullgjorts – av styrelsens ordförande, med anlitande av erforderlig expertis. Sökande har möjlighet att komplettera ansökan om denna bedöms som ofullständig vid beredningen. Dock gäller brytdatumen ovan för tidpunkten för styrelsens beslut.

UTBETALNING AV STÖD

Generellt gäller att stöd utbetalas i anslutning till att kostnaderna uppstår.

För mindre och ettåriga projekt normalt mot rekvisition och slutredovisning av genomfört projekt.

För fleråriga forskningsprojekt innehålles 10 % till dess slutredovisning skett och i övrigt sker utbetalning efter överenskommen projektplan kvartals- eller halvårsvis. Utbetalning sker mot rekvisition (med e-post eller till stiftelsens adress i sidfoten), där konto, samt vår och institutionens respektive referenser tydligt anges.

Stipendiat/privatperson styrker vid rekvisition därutöver med A-skattsedel, revisorsintyg, eller på annat sätt, att stipendiet ej utgör intäkt i rörelse.

Om särskilda skäl föreligger kan annan betalningsordning överenskommas.

Stöd från Stiftelsen skall alltid (med stiftelsens fullständiga namn) anges i publikationer, vid projekt och i andra sammanhang som stiftelsen är med om att finansiera. Alla publikationer sänds i ett exemplar till stiftelsens postadress i sidfoten.

UPPFÖLJNING

Person som erhållit stipendium skall alltid avge redovisning efter fullgjord insats.

Vid fleråriga stöd görs, utan anmaning, lägesrapport årligen per 31/12, ett villkor för fortsatt stöd.

Projekt/person/institution som uppbär stöd ska vara beredd att redovisa sitt arbete för Stiftelsen.

KONTAKTPERSON:

Vid oklarhet, tag kontakt med styrelsens ordförande:

Magnus Åkerman
Kungsängsgatan 36 C
753 22 Uppsala
070-695 14 25
magnus.akerman57@gmail.com