I maj 2008 beslutade bolagsstämman för Brandförsäkringsverket att lägga ned verksamheten – att försätta den i frivillig likvidation. Anledningen var att Brandförsäkringsverkets huvudsakliga produkt, allframtidsförsäkringen, blivit omodern och obsolet.

Avvecklingen grundade sig på en analys av bolagets verksamhetsinriktning. Enlig den hade försäkringsprodukten ”Allframtidsförsäkring för brandskada” med tiden blivit otidsenlig. Bolagets styrelse övervägde flera olika alternativ, men föreslog till sist att bolaget skulle avvecklas genom likvidation.

Den sista nya allframtidsförsäkringen tecknades under 1950-talet. Sedan dess har Brandförsäkringsverket premiereserv, det vill säga ”skulden” till försäkringstagarna, stadigt ökat. Dels har de skador som bolaget behövt reglera blivit allt färre, dels har man haft en enastående utveckling på sitt aktiekapital. Bolaget har på så sätt kunnat bygga upp en rejäl förmögenhet.

I samband med likvidationsbeslutet beslutade stämman att ägarna till de fastigheter som var försäkrade i bolaget skulle ha rätt till sin andel i Brandförsäkringsverkets totala premiereserv, och alla överskottsmedel som uppstått under åren. När avvecklingen inleddes hade Brandförsäkringsverket 9 000 försäkringstagare.

Brandförsäkringsverkets tillgångar värderades vid avvecklingen till drygt 1,2 miljarder kronor. När premiereserven och överskottet sedan i flera omgångar delades ut till försäkringstagarna, innebar det att de tillsammans fick tillbaka drygt fem gånger den i bolaget registrerade premiereserven. För den största försäkringstagaren betydde det en utbetalning på 47 miljoner kronor,

Innan utbetalningarna kunde ske, var Brandförsäkringsverket först tvunget att realisera sina tillgångar. Tidplanen för detta fick emellertid revideras. Finanskrisen som inleddes i september 2008 kom emellan. Vissa tillgångar, till exempel fastigheter, bedömdes då inte kunna säljas till rätt pris. Bolaget avvaktade med försäljningen av sina två fastigheter till hösten 2009. När fastigheterna sedan såldes 2010, blev köpeskillingen avsevärt mycket större än den ursprungliga värderingen.

Brandförsäkringsverket har under sin verksamma tid kommit att förfoga över ett mycket omfångsrikt material i form av bland annat värderingar och kartor över de försäkrade objekten och dess omgivningar. För att kunna ta hand om detta material beslutade man att inrätta en stiftelse – Stiftelsen för bebyggelsehistorisk forskning. Till stiftelsen avsattes 50 miljoner kronor, och avkastningen av detta kapital ska täcka stiftelsens driftskostnad samt stipendier till forskare. Arkivet övertogs av stiftelsen 2008.

Likvidationen slutfördes vid Brandförsäkringsverkets extra bolagsstämma den 11 oktober 2011. Därmed gick 227 års försäkringshistoria i graven.

Historia

Brandverket grundades 1782 efter en kungörelse utfärdad av kung Gustav III. Tjänsten som erbjöds var en brandförsäkring för all framtid, för i första hand offentliga byggnader, men även för företag och större gårdar.

Vår historia