Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning bildades 2008 då Brandförsäkringsverket, efter 227 år, beslöt att avveckla verksamheten genom frivillig likvidation. Verket grundades av Gustav III år 1782 för att förbättra brandförsäkringsskyddet i riket. Affärsidén var allframtidsförsäkringar mot brand.

Under 227 år har emellertid Brandförsäkringsverket samlat ett av landets finaste arkiv över de egendomar som försäkrades. Bruk, gods, lantbruk, kyrkor, industrier och många andra objekt finns detaljerat beskrivna och ibland illustrerade. Över 400 hyllmeter svensk byggnadshistoria vilar i det välordnade arkivet.

Brandförsäkringsverkets huvudmän, Sveriges handelskamrar, Kyrkostyrelsen för Svenska Kyrkan, Lantbrukarnas Riksförbund LRF och Sveriges kommuner och landsting SKL, beslöt i samband med likvidationen att avsätta ett grundkapital till en stiftelse. Kapitalet ska dels användas för att vårda och tillgängliggöra arkivet och fortplanta minnet av Brandförsäkringsverket, dels stödja forskning och publicering inom det vida fältet bebyggelsehistoria. Stiftelsen kommer under 2014 att inbjuda till de första forskningsansökningarna.

Stiftelsens ändamål formuleras i fyra punkter:

  • förvalta Brandförsäkringsverkets kulturhistoriska tillgångar och åskådliggöra verkets verksamhet sedan 1782
  • göra Brandförsäkringsverkets arkiv tillgängligt för forskning
  • genom bidrag och stipendier stödja personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom ändamålets ram
  • sprida information om resultatet av den forskning som fått ekonomiskt stöd