§ 1

Stiftelsen, vars namn är Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning, har bildats av Brandförsäkringsverket genom stiftelseförordnande den 13 november 2008.

§ 2

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling avseende bebyggelsehistoria.

Ändamålet ska främjas bland annat genom att:

  • förvalta Brandförsäkringsverkets kulturhistoriska tillgångar och åskådliggöra verkets verksamhet sedan 1782
  • göra Brandförsäkringsverkets arkiv tillgängligt för forskning
  • genom bidrag och stipendier stödja personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom ändamålets ram
  • sprida information om resultatet av forskning som fått ekonomiskt stöd.

§ 3

Stiftelsens tillgångar utgörs av dels kontanta medel, dels Brandförsäkringsverkets överlämnade samlade arkiv och vissa andra tillgångar.

§ 4

Stiftelsens angelägenheter och förvaltning skall handhas av en styrelse med fem ledamöter som skall ha sitt säte i Stockholm.

Sveriges Kommuner och Landsting, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Handelskammarförbundet och Kyrkostyrelsen för Svenska kyrkan skall utse ett collegium där vardera organisationen utser en ledamot med en mandattid om fyra år. Collegiet utser inom sig ordförande. Instruktion för collegiet bifogas.

Collegiet skall utse fyra ledamöter till stiftelsens styrelse. Av dessa fyra ledamöter skall minst två ha god kunskap om bebyggelsehistoria, minst en av ledamöterna skall ha god kunskap om förvaltning av sådana ekonomiska tillgångar som stiftelsen äger.

Dessa fyra ledamöter utser ytterligare en ledamot med sakkunskap inom bebyggelsehistoria att tillika vara styrelsens ordförande.

Därest de fyra av huvudmännen utsedda ledamöterna väljer att inom sig utse ordförande, skall styrelseledamöterna likväl gemensamt utse en femte ledamot.

Stiftelsens ledamöter utses för en tid av tre år. Upphör ledamots uppdrag i förtid ska en ny ledamot utses för återstående mandattid.

Stiftelsens första styrelse och revisor utses av stiftaren, varvid det bör eftersträva att val av samtliga ledamöter ej kommer att ske vid ett och samma år.

§ 5

Styrelsens ledamöter har rätt till skäligt arvode för sitt styrelsearbete.

Collegiet beslutar om arvodet till styrelsen. Samtliga styrelseledamöter har rätt till skälig ersättning för utlägg för fullgörande av uppdraget.

§ 6

Styrelsen är beslutsför om minst fyra av samtliga utsedda ledamöter är närvarande. Som beslut i styrelsen gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för. Är styrelsen inte fulltalig måste tre ledamöter rösta för beslutet. Vid lika röstetal skall som beslut gälla den mening, som ordföranden ansluter sig till.

§ 7

Det ankommer på styrelsen att svara för att stiftelsens tillgångar används för i § 2 angivna ändamål, samt att främja att dessa ändamål uppfylls. Styrelsen beslutar om verksamheten och om förfarandet för erhållande av eventuella bidrag från stiftelsen. Styrelsen äger rätt att vid särskilt behov och i skälig omfattning anlita administrativ medarbetare. Sådan medarbetare eller nära anhörig kan ej utses till styrelseledamot eller vice versa.

Stiftelsen får till främjande av ändamålet bedriva näringsverksamhet.

Vid beslut om bidrag till forskning m.m. får styrelsen inkalla särskilda sakkunniga.

Vid främjandet av ändamålet enligt § 2 skall ekonomiskt stöd i första hand lämnas ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. I andra hand äger stiftelsen använda högst 5 procent av stiftelsens kapital vid respektive räkenskapsårs ingång, dock sammanlagt högst 10 procent av den senaste femårsperiodens genomsnittliga kapital vid varje räkenskapsårs ingång. Vid beräkning av kapitalet skall samtliga tillgångar upptas till marknadsvärde eller motsvarande verkligt värde.

Med avkastning avses avkastning som denna definieras i från tid till annan gällande regler och praxis om beskattning av stiftelser.

§ 8

Stiftelsen företräds av styrelsen i sin helhet. Styrelsen får utse två ledamöter att i förening teckna stiftelsens firma. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av någon av de övriga ledamöterna. Styrelsen skall dock sammanträda minst en gång varje kalenderhalvår (vår och höst).

§ 9

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Stiftelsen avger årligen senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång årsredovisning innefat­tan­de förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräk­ningar.

Stiftelsen skall senast 30 juni varje kalenderår hålla ett särskilt möte med collegiet varvid årsredovisningen presenteras. Till detta möte kan även andra intressenter inbjudas.

§ 10

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en auktoriserad revisor, som jämte en suppleant för denne utses av collegiet för en tidsperiod av tre år.

§ 11

Ändring av dessa stadgar får ske genom enhälligt beslut av styrelsen och skall godkännas av collegiet. Ändring av stiftelsens ändamål i § 2 eller av denna paragraf får dock inte ske utan Kammarkollegiets godkännande.

§ 12

Stiftelsen får efter godkännande av collegiet och efter tillstånd av Kammarkollegiet fatta beslut om stiftelsens upplösning om stiftelsens ändamål inte längre kan fullgöras. Samtliga ledamöter i styrelsen och collegiet skall vara eniga i beslutet. Vid upplösningen skall stiftelsens medel överlämnas till annan stiftelse, sammanslutning eller inrättning med huvudsakligt ändamål att främja de i § 2 angivna ändamålen.

§ 13

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt stiftelselagen.