Nyheter

2020-06-01

Ny ansökningsrutin

Från och med 1 juni 2020 gäller ny ansökningsrutin. Ansökan kan nu inges löpande under året direkt till stiftelsen för beredning, och behandlas vid det styrelsemöte då ansökan anses komplett. Exakta deadlines för behandling av kompletta ansökningar fin...

2020-04-13

Ny ansökningsrutin planeras till våren 2020

Styrelsen utvärderar återkommande former och verktyg mm för ansökningar till Stiftelsen. Nuvarande ordning har fungerat tillfredsställande, men målsättningen är att nu dra nytta av de senaste årens erfarenheter, verktyg och rutiner. Målet för styrelsen...

2020-03-17

Anslag och stipendier våren 2020

Vid styrelsens marssammanträde beviljades totalt 1 002 559 kronor i stipendier, forskningsanslag och publiceringsbidrag till åtta av tio ansökningar. Ett publiceringsbidrag beviljades till en bok om Piteå 400 år. Bidrag beviljades till en europeisk...

2019-11-12

OBS! Ansökningsperiod II är i år den 20/11-20/12 2019

Årets andra ansökningsperiod är tidigarelagd i förhållande till tidigare år av tekniska orsaker. Under perioden 20/11 till 20/12 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf . OBS! att ansökan endast kan inges elektroniskt och skall vara inne senast...

2019-10-28

Anslag och stipendier hösten 2019

Vid styrelsens septembersammanträde beviljades totalt 371 500 kr i anslag, stipendier och publiceringsbidrag till sex olika mottagare.  Forskningsanslag tilldelades forskare vid Lunds och Uppsala universitet, för ett projekt om hanteringen av...

2019-10-28

GDPR och ny personuppgiftspolicy

Stiftelsen har också utarbetat en ny personuppgiftspolicy, till följd av den nya dataskyddslagstiftningen i Europa.  Förutsättningen för att erhålla stipendier, forskningsanslag och annat stöd stiftelsen erbjuder är därför fortsättningsvis att den...

2019-05-07

Anslag och stipendier våren 2019

Vid styrelsens marssammanträde beviljade styrelsen totalt 512 005 kronor i anslag, stipendier och tryckningsbidrag till åtta mottagare. Forskningsmedel beviljades Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven för olika insatser under året, liksom ett...

2019-01-07

Förlängd ansökningstid

På grund av tekniska problem med vårt ansökningssystem har vi förlängt ansökningstiden till den 10 januari kl 12.  Ev frågor kring ansökningssystemets funktion kan riktas till vår leverantör Brandforsk och Francys Eurenius,  francys.eurenius@brandskydd...

2018-11-30

Ansökan kan nu göras 1-30/12

Årets andra ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/12 kan ansökan göras på  https://apply.zapote.se/bf . OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00 sista ansökningsdag. Den formella ansökningssida som...

2018-11-30

Anslag och stipendier hösten 2018

Vid styrelsens septembersammanträde beviljade styrelsen netto 333 790 kr i anslag och stipendier. Två publiceringsbidrag gick till bokprojekt om Vattnets kraft och en biografi om Göran Lindahl som arkitekturhistoriker, samhällsdebattör och forskare. Et...

2018-05-31

Ansökan kan nu göras 1-30/6

Årets första ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/6 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf . OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00 sista ansökningsdag. Den formella ansökningssida som...

2018-04-01

Anslag och stipendier våren 2018

Vid styrelsens marssammanträde delade stiftelsen ut anslag och stipendier om totalt 467 610 kronor till sju projekt. Publiceringsbidrag utgår till en bok om Norums bruk och ett projekt om höga hus. Stipendier utdelades för projekt om medeltida...

2017-11-30

Ansökan kan nu göras 1-30/12

Årets andra ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/12 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf . OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00 sista ansökningsdag. Den formella ansökningssida som...

2017-10-11

Anslag och stipendier september 2017

Vid höstens styrelsesammanträde beviljade styrelsen totalt 727 200 kr till tre ansökningar med bedömt god verkshöjd. Bebyggelseutvecklingen i Göteborgs förstäder och ett projekt om open fields som försäkringslösning beviljades forskningsmedel. Ett...

2017-05-31

Ansökan kan nu göras 1-30/6

Årets första ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/6 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf. OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00 sista ansökningsdag. Den formella ansökningssida som...

2017-05-05

Översyn av anslagskriterier

Styrelsen har våren 2017 gjort en översyn och revision av de kriterier och grunder för beviljande av anslag, publiceringsbidrag och stipendier som gäller från och med vårens ansökningsomgång. De nya anslagskriterierna framgår i sin helhet under Anslag...

2016-12-01

Ansökan kan nu göras 1-30/12

Årets andra ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/12 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf . OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00 sista ansökningsdag. Den formella ansökningssida som...

2016-11-30

Anslag och stipendier hösten 2016

Vid styrelsens höstsammanträde förelåg två ansökningar om forskningsmedel av större omfattning, med klar anknytning till Brandförsäkringsverkets försäkringsobjekt och historia. Den ena behandlar indelningsverkets historia, den andra om framväxten av...

2016-06-01

Ansökan kan nu göras 1-30/6

Årets första ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/6 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf . OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00 sista ansökningsdag. Den formella ansökningssida som...

2016-04-20

Anslag och stipendier våren 2016

Vid vårens anslagsomgång beviljade styrelsen stöd till forskning och publicering om totalt 1 547 126 kr. Tre större projekt medfinansieras av stiftelsen. Stiftelsen stödjer etableringen av Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven under tre år gen...

2015-11-30

Ansökan kan nu göras 1-30/12

Årets andra ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/12 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf . OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00 sista ansökningsdag. Den formella ansökningssida som...

2015-09-25

Anslag och stipendier hösten 2015

Vid septembersammanträdet beviljade stiftelsen stipendier och anslag om nära 350 000 kronor. Publiceringsbidrag lämnades till en monografi över arkitekten JF Åbom hans arbete med kyrkorna, liksom till en landskapshistorisk specialstudie över en lantgår...

2015-06-01

Ansökan kan nu göras 1-30/6

Årets första ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/6 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf . OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00 sista ansökningsdag. Den formella ansökningssida som...

2015-03-10

Stipendier och anslag våren 2015

Vid vårens ansökningsomgång beviljade styrelsen anslag om totalt 162 000 till fyra projekt. Ett stipendium beviljades för framtagandet av en monografi om Ericsberg, ett av Brandförsäkringsverkets större försäkringsobjekt. Härutöver beviljades anslag fö...

2014-11-25

Ny ansökningsrutin till 31/12 2014

Genom ett samarbete med Styrelsen för svensk brandforskning, Brandforsk har stiftelsen etablerat en ny, elektronisk ansökningsrutin för att både underlätta och samla flödet av ansökningar på ett säkrare och mer överskådligt sätt. Ansökningar fr o m...

2014-10-02

Stipendier och anslag hösten 2014

Vid höstens ansökningsomgång delade stiftelsen sammanlagt ut 690 000 kr i stipendier och anslag. Totalt 120 000 kr i stipendier anslogs till en termins avslutande doktorandstudier om konservering av kalkmålningar, en artikel om fasadornament på 20-tale...

2014-05-05

Vårens stipendier och anslag

Styrelsen beslöt i maj att dela ut 400 000 i stipendier och anslag.  Bebyggelsehistorisk Tidskrift erhåller ett anslag om 20 000 kr för material till BHT 67. Ett anslag om 350 000 kr tilldelas ett forskningsprojekt vid SLU om elektrifieringen av...

2013-08-20

Riktlinjer för bidrag fastställda

Styrelsen har vid sammanträdet i maj 2013 fastställt riktlinjer för stiftelsens anslags- och stipendieringsverksamhet. Stiftelsen stöder forskning och publicering av resultat av bebyggelsehistorisk forskning i vid mening. Företräde ges för forskning...

2013-03-01

Webbupphandling klar

Brandförsäkringsverkets stiftelse har valt Centrum för Näringslivshistoria som partner och leverantör av sin nya webbsida.

2013-02-26

Nya kontaktuppgifter

Brandförsäkringsverket Administrations AB har nu avvecklat verksamheten och under 2013 har bolaget en tillfällig c/o adress och en telefonsvarare för eventuella kvarstående ärenden.  Adressen är: Brandförsäkringsverket Administrations AB c/o Parigma...